loading...

Major Contributions of Steve Jobs to Apple

Software-Details

การทำโปรเจกต์และติดตามงบประมาณ

การวางแผนและดำเนินโปรเจกต์พร้อมกับการติดตามงบประมาณ

การวางแผนโปรเจกต์

การเริ่มต้นที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จ

กำหนดเป้าหมาย

ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทาง

การจัดโครงสร้างทีม

คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

กำหนดงบประมาณ

ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดและกำหนดเส้นงบประมาณที่ชัดเจน

การดำเนินงาน

การดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อบรรลุเป้าหมาย

การประสานงาน

การทำงานร่วมกับทีมและผู้มีส่วนร่วมเพื่อความสำเร็จของโปรเจกต์

ติดตามความคืบหน้า

ประเมินความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยนแผนงานตามที่จำเป็น

ควบคุมคุณภาพ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของโปรเจกต์มีคุณภาพและถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

การติดตามงบประมาณ

ความใส่ใจต่องบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย

การตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ติดตามค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณที่วางไว้

การปรับแต่งงบประมาณ

ปรับเปลี่ยนหรือจัดสรรงบประมาณใหม่ตามความจำเป็น

การรายงาน

สร้างรายงานเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเป็นระยะๆ เพื่อวิเคราะห์และทำการตัดสินใจ

การทำโปรเจกต์พร้อมกับการติดตามและควบคุมงบประมาณอย่างใกล้ชิดช่วยให้โปรเจกต์สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย.

login
signup