loading...

How to Draw A Trendline?

วิธีการตีเส้นแนวโน้ม (Trendline) สำหรับการทำนายราคาหุ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม

แนวโน้ม (Trendline) คืออะไร

แนวโน้มหรือ Trendline คือเครื่องมือที่นักลงทุนหุ้นใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้น โดยการผ่านสายผ่านจุดต่ำสุดและสูงสุดของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด

การสร้างแนวโน้ม

เมื่อเรามีข้อมูลราคาหุ้นที่เราต้องการคาดการณ์ เราสามารถเริ่มต้นโดยการทำสัญลักษณ์บนกราฟราคาเลือกจุดล่างสุดและจุดสูงสุดของราคาในช่วงเวลาที่คุณต้องการคาดการณ์

การวาดเส้นแนวโน้ม

การวาดเส้นแนวโน้มสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์หุ้น หรือใช้ปากกาสำหรับกราฟที่พิมพ์ออกมา นำเส้นผ่านจุดต่ำสุดและสูงสุดที่คุณสังเกตุู้

การแปลผลเส้นแนวโน้ม

เมื่อเส้นแนวโน้มถูกวาดขึ้นภายในกราฟหุ้น เราสามารถเริ่มต้นอ่านและตีความเส้นแนวโน้มในกราฟนั้น ถ้าเส้นให้ขึ้นไปในทิศทางซ้ายไปขวา นั่นคือการแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ถ้าเส้นมีแนวโน้มลงไปทางด้านขวา นั่นคือแสดงถึงแนวโน้มขาลง

การใช้เส้นแนวโน้มในการคาดการณ์ราคาหุ้น

เราสามารถใช้เส้นแนวโน้มในการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของราคาหุ้นในอนาคต ถ้าราคาหุ้นพุ่งผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นไป นั่นอาจเป็นสัญญาณของการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น หากราคาหุ้นพุ่งผ่านเส้นแนวโน้มขาลง นั่นอาจคือสัญญาณของการตกของราคาหุ้น

การทำนายราคาหุ้น

การทำนายราคาหุ้นคือการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อทำนายความผันผวนในราคาหุ้นในอนาคต

Read more:

การวิเคราะห์เทคนิค

การวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์เทคนิค

การวิเคราะห์เทคนิคศึกษาพฤติกรรมของตลาดโดยเฉพาะ, โดยมองเห็นราคาและปริมาณการซื้อขาย

Read more:

ราคาและปริมาณการซื้อขาย

กราฟแท่งเทียน

การใช้อินดิเคเตอร์

ราคาและปริมาณการซื้อขาย

การวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายมีความสำคัญในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น

กราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียนคือเครื่องมือที่นักวิเคราะห์อาศัยเพื่อวิเคราะห์ไขวัญข้ามการเคลื่อนไหวราคาได้

การใช้อินดิเคเตอร์

สำหรับการวิเคราะห์เทคนิค, นักวิเคราะห์หุ้นได้ใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อช่วยในการทำนายความผันผวน

การวิเคราะห์พื้นฐาน

เทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน, ข่าววิธีการ, และสภาพคล่อง

Read more:

การวิเคราะห์งบการเงิน

ข่าวและสถานการณ์

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

การวิเคราะห์งบการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงินโดยการมองที่รายรับ, กำไร, ลูกหนี้และหนี้สินของบริษัท

ข่าวและสถานการณ์

การเรียนรู้และติดตามข้อมูลข่าวสารที่หนี้สินของบริษัท

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทเป็นไปได้ที่จะช่วยในการทำนายความสามารถในการที่จะจ่ายคืนหนี้

แนวโน้ม (Trendline)

แนวโน้มหรือ Trendline คือเครื่องมือที่นักลงทุนหุ้นใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้น โดยการผ่านสายผ่านจุดต่ำสุดและสูงสุดของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด

Read more:

ประโยชน์ของการใช้แนวโน้ม

ชนิดของแนวโน้ม

การวิเคราะห์แนวโน้ม

ประโยชน์ของการใช้แนวโน้ม

การใช้แนวโน้มจะช่วยนักลงทุนทำความเข้าใจราคาหุ้นอย่างมากขึ้น เช่น สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคต อาจช่วยในการทำให้การตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น

Read more:

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคา

การสนับสนุนการตัดสินใจ

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคา

แนวโน้มสามารถใช้ในการประเมินและคาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในช่วงเวลาถัดไป

การสนับสนุนการตัดสินใจ

การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในอดีตจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจในการซื้อขายและการจัดหุ้นในพอร์ตการลงทุน

ชนิดของแนวโน้ม

มีหลัก ๆ สามชนิดของแนวโน้มที่นักลงทุนใช้คือ แนวโน้มขึ้น, แนวโน้มลง, และแนวโน้มแนวนอน

Read more:

แนวโน้มขึ้น \(Uptrend\)

แนวโน้มลง \(Downtrend\)

แนวโน้มแนวนอน \(Sideways trend\)

แนวโน้มขึ้น (Uptrend)

แนวโน้มขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อแนวโน้มเป็นแนวโน้มขึ้น, นักลงทุนบางรายอาจเลือกซื้อหุ้น

แนวโน้มลง (Downtrend)

แนวโน้มลงเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นจมลงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อแนวโน้มเป็นแนวไปลง, นักลงทุนบางรายอาจเลือกขายหุ้น

แนวโน้มแนวนอน (Sideways trend)

แนวโน้มแนวนอนเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้นและลง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นักลงทุนอาจจะดูแข่งขันในการตัดสินใจในการซื้อหรือขายหุ้น

การวิเคราะห์แนวโน้ม

การวิเคราะห์แนวโน้มมีขั้นตอนก้าวซ้าย เปรียบเสมือนการวาดเส้นผ่านจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์

Read more:

การวิเคราะห์แนวโน้มขึ้น

การวิเคราะห์แนวโน้มลง

การวิเคราะห์แนวโน้มขึ้น

ในการวาดเส้นแนวโน้มขึ้น, นักวิเคราะห์จะวาดเส้นผ่านจุดต่ำสุดและจุดการถอยหลังถึงขั้นต่ำสุดที่ราคาหุ้นทำในช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์

การวิเคราะห์แนวโน้มลง

ในการวาดเส้นแนวโน้มลง, นักวิเคราะห์จะวาดเส้นผ่านจุดสูงสุดและจุดการสูงขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ราคาหุ้นทำในช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์

###การวิเคราะห์แนวโน้มแนวนอน ในการวาดเส้นแนวโน้มแนวนอน, นักวิเคราะห์จะวาดเส้นผ่านจุดที่ง่ายเพื่อ

login
signup