loading...

Organizacija prodajnih podataka

Ključne karakteristike nove aplikacije

Organizacija prodajnih podataka

Strukturiranje i organizovanje ključnih karakteristika za aplikaciju namenjenu praćenju prodaje na autobuskim stanicama.

Aplikacija za upravljanje prodajom

Osnovna organizacija aplikacije izrađena kao mindmap za upravljanje i praćenje prodaje na autobuskim stanicama.

Autobuske stanice

Kategorizacija autobuskih stanica na kojima se vrši prodaja.

Domaće stanice

Evidencija i praćenje prodaje na domaćim stanicama.

Međunarodne stanice

Evidentiranje prodaje i specifičnosti međunarodnih staničnih usluga.

Prodaja

Segmenti vezani za proces prodaje karata.

Evidencija prodaje

Sistem za unos i praćenje informacija o prodajnim transakcijama.

Izveštaji

Generisanje izveštaja o prodaji po stanicama i periodima.

Analitika

Alati za analizu podataka o prodaji i identifikovanje trendova.

Korisnički interfejs

Detalji korisničkog iskustva i interakcije sa aplikacijom.

Dashboard

Glavni panel za pregled najvažnijih informacija i obaveštenja.

Unos podataka

Intuitivni interfejsi za brzo i efikasno unošenje podataka o prodaji.

Podešavanja

Mogućnost prilagođavanja aplikacije potrebama svakog korisnika ili stanice.

Tehnička arhitektura

Tehnički aspekti potrebni za rukovođenje aplikacijom.

Server i baza podataka

Informacije o vrstama servera i baza podataka koje će se koristiti.

Sigurnost

Mere zaštite podataka i transakcija.

Integracije

Povezivanje sa drugim sistemima i servisima koji se koriste na stanicama.

Definisanje Struktura

// Definisanje struktura za unos podataka // Postoje tri vrste obračuna: dekadni, polumesečni i mesečni enum TipObračuna { dekadni, polumesečni, mesečni };

// Struktura koja predstavlja obračun struct Obračun { DateTime datumObračuna; decimal osnovicaZaProviziju; string brojFaktureProv; TipObračuna tipObračuna; };

// Struktura koja predstavlja prodaju struct Prodaja { decimal količinaUZemlji; decimal porezUZemlji; decimal Inostranstvo; decimal količinaPovlašćene; decimal iznosPovlašćene; }; </text>

Unos Podataka

// Metod za unos podataka o obračunu Obračun UnosObračuna(TipObračuna tip, DateTime datum, decimal osnovica, string brojFakture) { return new Obračun { datumObračuna = datum, osnovicaZaProviziju = osnovica, brojFaktureProv = brojFakture, tipObračuna = tip }; }

// Metod za unos podataka o prodaji Prodaja UnosProdaje(decimal količinaUZemlji, decimal porezUZemlji, decimal inostranstvo, decimal količinaPovlašćene, decimal iznosPovlašćene) { return new Prodaja { količinaUZemlji = količinaUZemlji, porezUZemlji = porezUZemlji, Inostranstvo = inostranstvo, količinaPovlašćene = količinaPovlašćene, iznosPovlašćene = iznosPovlašćene }; } </text>

Izračunavanje Provizije

// Metod za izračunavanje neto i bruto provizije (decimal netoProvizija, decimal brutoProvizija) IzračunajProviziju(decimal osnovica, decimal poreznaStopa) { decimal netoProvizija = osnovica * (1 - poreznaStopa); decimal brutoProvizija = osnovica; return (netoProvizija, brutoProvizija); } </text>

Integracija sa Aplikacijom

// Pisanje metode za integraciju sa postojećom aplikacijom void IntegracijaSaAplikacijom(Obračun obračun, Prodaja prodaja) { // Logika za slanje podataka aplikaciji // Treba implementirati specifičnu logiku integracije // ... } </text>

Kreiranje Izlaznog Formata

// Metoda koja kreira izlazni format za drugu aplikaciju string KreirajIzlazniFormat(Obračun obračun, Prodaja prodaja) { // Kod za generisanje izlaznog formata // Format treba da bude prilagođen drugoj aplikaciji // ... return "FormatiranIzlaz"; } </text>

Validacija Faktura

// Metoda za validaciju ispravnosti pristigle fakture bool ValidirajFakturu(string brojFakture, decimal brutoProvizija) { // Kod za proveru ispravnosti fakture // Treba uporediti pristigle informacije sa izračunatim vrednostima // ... return true; // Ako je faktura ispravna } </text>

Automatizacija Procesa

// Glavna metoda koja automatizuje sve korake void AutomatizujProces() { // Ovde se kombinuju gore navedeni koraci // Primer: TipObračuna tip = TipObračuna.mesečni; Obračun obračun = UnosObračuna(tip, DateTime.Now, 50000M, "Faktura123"); Prodaja prodaja = UnosProdaje(150, 20M, 1000, 50, 5000M); (decimal netoProv, decimal brutoProv) = IzračunajProviziju(obračun.osnovicaZaProviziju, 0.2M); bool ispravnostFakture = ValidirajFakturu(obračun.brojFaktureProv, brutoProv); if (ispravnostFakture) { string izlaz = KreirajIzlazniFormat(obračun, prodaja); IntegracijaSaAplikacijom(obračun, prodaja); // Dodatne akcije ukoliko je potrebno } // U slučaju greške se to treba adekvatno obraditi } </text>

login
signup