loading...

Indicadors d'Innovació

Indicadors d'Innovació a Puig

Els indicadors d'innovació són claus per a la presa de decisions i estratègies de rendibilitat, impacte i ajustos als objectius estratègics.

Importància

Permeten mesurar i avaluar l'èxit de les iniciatives i ajustar les estratègies d'innovació a Puig.

Rendibilitat

Mesura l'èxit financer de les iniciatives d'innovació.

Impacte en el Mercat

Determina com les innovacions afecten la posició de Puig en el mercat competitiu.

Alineació amb Objectius

Assegura que la innovació està alineada amb la direcció estratègica de l'empresa.

Presa de Decisions

Guia a la direcció en l'ajust i millora contínua de les estratègies.

Recursos Aplicats

Reflecteixen l’inversió de Puig en termes de temps, personal i finances a la innovació.

Rati de Personal

Proporció entre treballadors en projectes d'innovació i plantilla total.

Ocupació de la Innovació

Relació entre temps dedicat a innovar i hores de treball teòriques.

Inversió en Innovació

Percentatge de la facturació total invertit en innovació.

Proces d'Innovació

Mesura l'eficiència i eficàcia dels processos innovadors.

Idees vs Nous Productes

Relació entre idees generades i productes reals obtinguts.

Temps de Desviació Projectes

Comparació entre el temps real i el temps planificat en projectes d'innovació.

Costos Desviats en Projectes

Diferència entre cost real i cost pressupostat en innovació.

Recursos Obtinguts

Avalua la contribució de la innovació a resultats financers i al mercat.

Vendes per Productes Innovadors

Vendes derivades de nous productes creats per la innovació com a part del total.

ROI d'Innovació

Retorn d’inversió dels projectes d’innovació.

Participació de Mercat

Impacte de productes innovadors sobre les vendes totals.

Gestió i Avaluació

Propostes per al seguiment i millora continus dels indicadors d'innovació.

Sistema de Seguiment

Implantació d'un sistema per mesurar indicadors.

Comitè d'Avaluació

Un grup de treball per supervisar i avaluar les iniciatives d'innovació.

Alineament Estratègic

Garantir que la innovació segueix els objectius estratègics de Puig.

login
signup