loading...

Superus-101

Công việc phòng tổng hợp với ứng dụng chat GPT

Ứng dụng chat GPT có thể hỗ trợ công việc phòng tổng hợp bằng cách tạo ra các câu trả lời tự động cho các câu hỏi thường gặp hoặc các yêu cầu thông tin cơ bản. Các câu trả lời này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của phòng tổng hợp. Ngoài ra, ứng dụng chat GPT cũng có thể được sử dụng để tạo ra các báo cáo tự động hoặc để giúp đỡ trong việc quản lý dữ liệu.


login
signup